Fillimi

Provimet

Njohuritë e mira të gjuhës gjermane janë bërë të vlefshme në mbarë botën. Por ato behën edhe më të vlefshme me një çertifikatë, sepse vetëm me një vërtetim të njohur ju mund t`i dëshmoni njohuritë tuaja.

Instituti Goethe i Selanikut organizon rregullisht provimet gjuhësore të niveleve A1, B1, B2 dhe C1 në hapësirat e Qendrës për Mësimin e Gjuhës në Prishtinë, Partner i Institutit Goethe. Informata më të hollësishme mbi provimet e Institutit Goethe të Selanikut në Prishtinë mund të gjeni këtu.

Qendra për Mësimin e Gjuhës në Prishtinë, Partner i Institutit Goethe, është gjithashtu qendër testuese e licensuar nga Instutiti TestDaF në Bochum. Informata më të hollësishme mbi provimet TestDaF në Prishtinë mund të gjeni këtu.

Copyright ©2014, slzprishtina.org